น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้ (Wood Vinegar) เป็นผลผลิตหนึ่งที่ได้จากการเผาถ่าน ปริมาณน้ำส้มควันไม้ในการเผาถ่านแต่ละครั้งโดยทั่วไปไม้สดที่ตัดทิ้งไว้ ประมาณ 3 – 4 วัน ก่อนนำเข้าเตาหนัก 100 กก.ผลผลิตที่ได้จากการเผาจะได้ถ่านประมาณ 20 กก. และได้ น้ำส้มควันไม้ดิบประมาณ 8 กก.น้ำส้มควันไม้ดิบที่ได้นี้ ถ้าจะให้มีคุณภาพดี

Read more

เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” “…พอมีพอกิน ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าประเทศมีพอกินยิ่งดี…” (พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) เศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็น ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนิน ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ

Read more