เกษตรฯเตรียมพร้อมจัดมหกรรมวันดินโลก 2561 ทั่วประเทศ

เกษตรฯเตรียมพร้อมจัดมหกรรมวันดินโลก2561ทั่วประเทศ เชิญชวนประชาชนร่วมปลูกปอเทืองให้บานสะพรั่งพร้อมกัน ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค.61

5 ต.ค.61 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวันดินโลก ครั้งที่ 4/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวันดินโลก ปี 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO และองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันดินโลก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดิน

พร้อมทั้งได้กำหนดให้มีพิธีมอบรางวัล วันดินโลก (World Soil Day Award) เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานและกิจกรรมที่เป็นประจักษ์ ในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อความมั่นคงอาหารโลกอย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมผลักดันวันดินโลก ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และ  FAO จนประสบความสำเร็จ

โดยในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยในเดือน ธ.ค.61 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งเดือน และกำหนดการจัดมหกรรมวันดินโลกอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธ.ค.61 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา” ผ่านนิทรรศการจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่าย รวมทั้งจัดกิจกรรม ณ ศาลากลางหรือสถานที่ที่แต่ละจังหวัดเห็นสมควร และเป็นการดำเนินงานร่วมกันจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชน พร้อมเชิญหน่วยงานต่างประเทศร่วมงานวันดินโลก ได้แก่ คณะทูตานุทูต 70 ประเทศ สมาชิก ASP 23 ประเทศ ASEAN 9 ประเทศ

โดยในเดือน ต.ค.ได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกปอเทืองขับเคลื่อนงานวันดินโลก 5 ธ.ค.61 และรณรงค์ปลูกปอเทืองเพื่อให้บานสะพรั่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจะดำเนินการในพื้นที่ 329 แห่ง ทั่วประเทศ เป้าหมายจำนวน 26,376 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทืองทั้งสิ้น 133 ตัน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้กับสถานีพัฒนาที่ดินทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงขอรับเมล็ดพันธุ์ได้ฟรีที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ภายในวันที่ 8 ต.ค.61 ทั้งนี้ ปอเทืองจะออกดอกภายใน 45 – 55 วันหลังหว่าน หากต้องการให้ดอกบานในช่วง 5 ธ.ค.จะต้องหว่านเมล็ดพันธุ์ภายในวันที่ 15 ต.ค.61

อย่างไรก็ตาม การจัดงานวันดินโลกปีนี้เน้นการแสดงผลความสำเร็จของการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดินมาต่อยอด เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรดิน น้ำ นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร และการขจัดความอดอยากหิวโหย โดยการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานในคณะกรรมการงานวันดินโลกดำเนินกิจกรรมทั่วประเทศ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมทั้งภาคการศึกษา ศาสนา ภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างประเทศ ชุมชน และประชาชน

 

ที่มา

avatar

เกษตรกร

นักพรตขาว แห่งเทือกเขาอันไกลโพ้น