เมื่อ”ข้าวโพดหวาน”มาแทนยาสูบ

คอลัมน์ – ทำกินถิ่นอาเซียน โดย – รศ.ดร.พิชัย ทองดีเลิศ

เมื่อต้นสัปดาห์ผมมีโอกาสเดินทางไป จ.เชียงรายร่วมกับคณะวิจัยเพื่อไปสังเกตการณ์การเก็บข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตพืชผักเพื่อการส่งออก อันที่จริงผมมาเคยมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่เชียงรายก็หลายครั้ง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกชาและกาแฟ แต่ในครั้งนี้จะแตกต่างจากที่ผ่านๆ มาพอสมควร เป็นที่รู้กันว่า จ.เชียงราย ส่วนใหญ่จะเป็นเขตพื้นที่สูงและมีอากาศค่อนข้างเย็น ดังนั้นการปลูกพืชส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชที่มีความเหมาะกับสภาพอากาศและความสูงของพื้นที่

เมื่อ"ข้าวโพดหวาน"มาแทนยาสูบ

ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้ามาในบริเวณพื้นแถบนี้ เราได้ข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่ว่าในพื้นที่ อ.แม่ลาว มีการปลูกพืชหลายชนิด  โดยพืชหลักที่เกษตรกรพูดถึงอันดับแรกๆ ก็คือยาสูบ ซึ่งในพื้นที่ตรงนี้มีการปลูกมาเป็นระยะเวลายาวนานเนื่องจากมีความต้องการของตลาดค่อนข้างชัดเจน พื้นที่มีความเหมาะสมและตัวเกษตรกรก็มีความชำนาญในการปลูกและดูแลรักษา ซึ่งก็สอดคล้องกับที่เราสังเกตเห็นได้ในพื้นที่
เพราะบริเวณสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านก็มีพื้นที่ปลูกยาสูบค่อนข้างมาก แต่พอมาในช่วงหลังมีนโยบายในเรื่องของบุหรี่และสุขภาพ ส่งผลให้ความต้องการปริมาณยาสูบของตลาดที่เคยมีเริ่มลดน้อยลง จึงทำให้เกษตรกรในบริเวณนี้ลดเนื้อที่การปลูกยาสูบลงและหันไปปลูกพืชอื่นๆ ทดแทน  ที่เห็นได้ชัดก็คือข้าวโพดหวาน ซึ่งถ้าดูจากสายตาแล้วก็มีพื้นที่การปลูกเป็นจำนวนมาก เกษตรกรในพื้นที่ก็ค่อนข้างมีความสุขกับการปลูกข้าวโพดหวาน เนื่องจากเป็นการปลูกที่มีตลาดรองรับชัดเจน

เมื่อ"ข้าวโพดหวาน"มาแทนยาสูบ

ทั้งนี้เพราะมีโรงงานในพื้นที่รับซื้อผลผลิตและสนับสนุนในเรื่องของการจัดหาปัจจัยการผลิตให้ ซึ่งก็เป็นข้อดีที่มีตลาดชัดเจน แต่ก็มีข้อแม้ว่าเกษตรกรก็ต้องสามารถผลิตข้าวโพดได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ไม่เช่นนั้นบริษัทก็จะไม่รับซื้อผลผลิตเช่นกัน

ผมได้ลองสอบถามเกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ ซึ่งทุกคนก็รู้สึกพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่เพราะข้าวโพดขายได้ในราคาที่น่าพอใจและได้ต้นที่ตัดทิ้งไปเป็นอาหารสัตว์ที่เลี้ยงไว้ ในพื้นที่ใกล้เคียงก็มีการปลูกข้าวเหนียวเพื่อการขายและการบริโภคเพราะวัฒนธรรมของชาวเหนือจะบริโภคข้าวเหนียวกันเป็นหลัก

ผมได้ลองถามเกษตรกรแถบนี้ว่าได้ปลูกข้าวญี่ปุ่นกันหรือไม่ ก็ได้ข้อมูลว่าปลูกเยอะกันแถบ อ.พาน ซึ่งปลูกขายให้บริษัทที่มารับซื้อโดยตรง

ด้วย จ.เชียงราย นับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของทางเหนือ เกษตรกรในพื้นที่บางส่วนจึงใช้ความได้เปรียบในแง่ของอากาศและสถานที่ที่เป็นธรรมชาติทำเป็นที่พักโฮมเสตย์และรีสอร์ทรวมถึงร้านกาแฟ ซึ่งตอนนี้ดูเป็นแนวโน้มทั่วประเทศไปแล้วสำหรับเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่บางส่วนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ซึ่ง จ.เชียงราย ได้เปรียบในส่วนนี้อยู่มาก เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวและมีนักท่องเที่ยวผ่านไปมาอยู่ตลอดทั้งปี จึงเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรในพื้นที่อีกทางหนึ่งในสร้างรายได้เพิ่มเติมจากทรัพยากรที่มีอยู่ครับ!

ขอบคุณ คมชัดลึก

avatar

เกษตรกร

นักพรตขาว แห่งเทือกเขาอันไกลโพ้น