แนวทางเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน

มีการคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะแตะที่จำนวน 9,800 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการบริโภคทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นตาม นอกจากนี้ ก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและปศุสัตว์ที่ต้องแบ่งพื้นที่เพื่อการเลี้ยงสัตว์เมื่อเร็วๆ นี้นักวิทยาศาสตร์ด้านระบบจัด การสิ่งแวดล้อมจากสถาบันเกษตรอินทรีย์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้รายงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติเนเจอร์ คอมมูนิเคชั่น ถึงแนวทางการจัดการกับปัญหาด้านอาหารที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันเนื่อง มาจากการเพิ่มสูงขึ้นของประชากรโลก

นักวิทยาศาสตร์เผยว่า การเกษตรอินทรีย์จะเป็นแนวทางที่ช่วยจัดการปัญหาได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากร การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปลูกพืช การจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ช่วยลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง และลดการใช้พื้นที่ทุ่งหญ้าจำนวนมากเพื่อเป็นอาหารปศุสัตว์ แต่จะทำให้พื้นที่เพาะปลูกอาหารของมนุษย์ มากขึ้น รวมทั้งมนุษย์ก็ควรเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคอาหารเช่นกัน

ทั้งนี้ การทำเกษตรอินทรีย์นั้นจะระงับการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์และสารกำจัดศัตรูพืช โดยจะส่งเสริมการปลูกหมุนเวียนแทน และมุ่งเน้นเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งกลยุทธ์ทั้งหลายนี้ควรนำมาใช้ร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบอาหารที่ยั่งยืน นอกจากนี้ แมลงที่เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศก็สามารถดำรงอยู่ได้.

avatar

เกษตรกร

นักพรตขาว แห่งเทือกเขาอันไกลโพ้น