องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ รัฐวิสาหกิจดีเด่น 4 ปีซ้อน

การจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 หรือ SOE Award โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เมื่อ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขึ้นแท่นรับรางวัลผู้นำด้าน “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่นด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร” และรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลดีเด่น 4 ปี ซ้อน…หลังจากปี 2558 และ 2559 ได้รับรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 2 ปีซ้อน ปี 2560 ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “ด้านพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม”

“รางวัลที่ได้มาถือเป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน อ.ส.ค. ที่เป็นกำลังใจในการเดินหน้าขับเคลื่อน พัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม และการพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้เป็นที่ยอมรับ เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนคู่สังคมไทย แต่การจะขับเคลื่อนองค์กรและอุตสาหกรรมนมไทยให้แข็งแกร่งได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านมา อ.ส.ค. ได้ผนึกความร่วมมือกับ ธ.ก.ส. และ อ.ต.ก. เพื่อช่วยสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนในเชิงยุทธศาสตร์ ผ่านโครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมโคนม การตลาดผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร”

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เผยถึงที่มาของการได้รับรางวัลในปีนี้…เพราะความร่วมมือดังกล่าวได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต พัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำเชื่อมโยงการตลาดและการผลิตอย่างครบวงจร

ธ.ก.ส.มีเกษตรกรลูกค้าครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่วนหนึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนม ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบให้กับ อ.ส.ค. รวมถึงเป็นเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตร ส่งสินค้าจำหน่ายในตลาด อ.ต.ก. เป็นการเชื่อมโยงการผลิต การตลาด ระหว่างเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. กับเครือข่ายการตลาดของ อ.ต.ก. และ อ.ส.ค. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และชุมชนภาคเกษตร

สำหรับแนวทางด้านการยกระดับองค์กรในอนาคต ดร.ณรงค์ฤทธิ์ บอกว่า จะ มุ่งเน้นปรับปรุงจุดอ่อนเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมขับเคลื่อนองค์กรภายใต้พันธกิจเป้าหมายที่วางไว้ 1.ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 2.พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม 3.สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม 4.มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภิบาล

เพื่อผลักดันให้นมไทย-เดนมาร์คเป็นแบรนด์นมแห่งชาติที่อยู่ในใจของคนไทย…ตั้งเป้าหมายยอดขายรวมไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท ภายในปี 2564.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

ที่มา

avatar

เกษตรกร

นักพรตขาว แห่งเทือกเขาอันไกลโพ้น