กรมส่งเสริมการเกษตรลุยปลูกข้าวโพดหลังนา ชี้ตลาดยังต้องการมาก

กรมส่งเสริมการเกษตรลุยปลูกข้าวโพดหลังนา ชี้ตลาดยังต้องการมาก

15 ต.ค.61 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า หลังจากประกาศปิดโครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ไปเมื่อเดือน ก.ย.61 ที่ผ่านมา โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เริ่มทำโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ประมาณ 2 ปี ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ใน 31 จังหวัด มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 67,369 ราย คิดเป็นพื้นที่ 452,827.75 ไร่ โดยเป็นเงินสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ให้เกษตรกรทั้งสิ้น 905,655,500 บาท (2,000 บาท ต่อไร่ คนละไม่เกิน 15 ไร่) ขณะนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับเงิน ผ่าน ธ.ก.ส. ครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่เดือน ก.ย.61 และสามารถเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ในฤดูกาลผลิตที่จะถึงนี้ได้

โดยปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง แต่รูปแบบในการบริหารจัดการโครงการปรับเปลี่ยนไป เพื่อรองรับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะมีมากขึ้น สำหรับพื้นที่เป้าหมาย 2.8  ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด ถือเป็นพื้นที่ศักยภาพที่สามรถปลูกข้าวโพดได้ ตามหลัก zoning by agri map และลดความเสี่ยงเนื่องจากมีน้ำเพียงพอ

อย่างไรก็ตามการปลูกข้าวโพดหลังนาถือเป็นนโยบายในการทำโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนานี้ว่าการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะขึ้นกับความสมัครใจของเกษตรกรเป็นหลัก เพราะเกษตรกรจะต้องมั่นใจว่าจะได้ผลผลิต และขายได้ โดยใช้ตลาดนำการผลิต และให้เป็นโครงการที่เกิดการบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน

นอกจากกรมส่งเสริมการเกษตร ยังมี กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธ.ก.ส. รวมถึง ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย ในการทั้งสำรวจ ทั้งทำความเข้าใจ การถ่ายทอดความรู้ เพราะการปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกร ไม่ใช่เรื่องง่ายที่สามารถทำได้ทันที ต้องสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร ที่พร้อมทุกด้าน ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำงานบูรณาการแบบครบทีม ตั้งแต่การสร้างความมั่นใจ การเตรียมดิน การปลูก ไปจนถึงการขาย

สำหรับเป้าหมาย โครงการสานพลังประชารัฐฯ จำนวน 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด จะเปิดรับสมัคร ไป ถึง 15 พ.ย.61 และเกษตรกรจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ จนถึงช่วงเดือน พ.ค. (ก่อนฤดูฝน) ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตจะได้ความชื้นตรงตามที่ตลาดต้องการมากที่สุด ขณะนี้ทีม 5 เสือเกษตร ก็ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร ในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และมีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ถึง 814,327 ไร่ เกษตรกร 92,103 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค.61) พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกร ที่เข้าร่วมการปลูกแล้ว ปฏิบัติดูแล ตามคำแนะนำทางวิชาการ และหากเกษตรกรไม่มีเงินทุน ธ.ก.ส.ได้สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยถูก ตามเงื่อนไขให้แก่เกษตรกรโดยตรง และขอย้ำว่าโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นโครงการที่ดีมาก เนื่องจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในประเทศ ยังมีมาก ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ปลูกในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

ที่มา

avatar

เกษตรกร

นักพรตขาว แห่งเทือกเขาอันไกลโพ้น